Foreningens Vedtægter

Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling, den 16. juli 2021

PHOTO-2023-03-06-17-00-36
PHOTO-2023-03-06-17-00-36 2
PHOTO-2023-03-12-19-46-10 2


  Foreningen La CandelaGlædens Lys og har hjemsted i Næstved Kommune


  • 1. Formålsparagraf
 1. Foreningens hovedformål er, at ændre den burundiske ungdomsmentalitet, for at facilitere udvikling gennem kreativ iværksætteri.
 2. At få ungdommen i Burundi til at forstå, at de er i stand til selv at skabe jobs, og er ikke nødsaget til at vente på at deres regering skal skabe arbejde til dem.
 3. At forsøge at stoppe de unge, der vil rejse til udlandet i stedet for, at investere kræfter i deres eget land.
 4. At få danskere til at støtte unge burundiske iværksættere i Burundi. Foreningens aktiviteter i Burundi, skal etableres med lokale partnere, danske og internationale partnere, med lignende værdigrundlag.
 5. Foreningens værdigrundlag er baseret på økonomisk udvikling der bygger på lokale ressourcer og lokalt forankrede projekter i Burundi.    
 6. Foreningens princip: 'Tænd dit lys og giv lyset videre til din næste, for at få hele verden til skinne'. (Brug dit talent, giv videre, det du har, for at ændre verdenen.)


  • 2. Medlemskreds
 1. Som medlemmer optages enhver, der har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
 2. Indmeldelse sker hos foreningens kasserer eller formand. Medlemskabet er først gyldigt når medlemmet har betalt kontingent.
 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kasserer eller formand med virkning fra udgangen af et kvartal.
 4. Medlemmerne betaler et generalforsamlingens fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert år.


  • 3. Generalforsamlingen
 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 4. ugers varsel, ved brev til medlemmerne/ved annoncering i den lokale presse, med angivelse af dagsorden.
 3. Møde og stemmeberigtigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 
   • Valg af stemmetællere
   • Valg af dirigent
   • Formandens beretning
   • Regnskabs aflæggelse
   • Behandling af indkomne forslag
   • Godkendelse af budget
   • Valg af formand
   • Valg af bestyrelsesmedlemmer
   • Valg af suppleanter
   • Valg af revisor og revisor suppleant
   • Eventuelt


    5.   Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før   generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde, senest 3 måneder forud for udgangen 

   6.   Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen

   7.   Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (1 over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages der altid skriftlig afstemning. Ved sådanne person valg anvendes reglen om simpelt flertal/pointmetoden/prioriteringsmetoden.


  • 4. Ekstraordinær generalforsamling.
 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

  • 5. Foreningens daglige ledelse.
 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformanden og 5 medlemmer.
 2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, men således at formanden vælges på lige år og næstformanden på ulige år. Det samme gælder for de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
 4. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen, afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger folk til nødvendige opgaver. Alle tillidsposter gælder frem til næste valg.
 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretning orden. Den kan ned nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
 6. Formanden – og i hans fravær næstformanden- indkalder og leder bestyrelsesmøder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller at mindst 3 medlemmer af bestyrelsen, fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.


   • 6. Økonomi, regnskab og revision
  1. Foreningens regnskab følger kalenderåret
  2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.
  3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
  4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.


   • 7. Tegningsregler og hæftelse.
  1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
  2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.


   • 8. Vedtægtsændringer.
  1. Disse vedtægter kan kun ændres 2/3 flertal på en generalforsamling hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
  2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.


   • 9. Opløsning.
  1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
  2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 1. fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen, træffes af den opløsende generalforsamling.